หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา – ประวัติความเป็นมา
– Corporate Social Responsibility (CSR)
– รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
บริการ
ตัวอย่างผลงาน – หนังสือปกแข็ง
– หนังสือเล่ม
– รายงานประจำปี
– ปฏิทิน
– วารสารและจดหมายข่าว
– แค๊ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ
– บรรจุภัณฑ์
ความรู้เรื่องงานพิมพ์ – ความหมาย และความเป็นมาของกระดาษ
– วิวัฒนาการของการพิมพ์
– กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
– ความสำคัญของค่าสี RGB และ CMYK
– COLOUR CHART กับโรงพิมพ์
– งานพิมพ์สีเขียว (Green Printing Knowledge)
แผนทิี่ / ติดต่อเรา – สำนักงานกรุงเทพฯ
– โรงพิมพ์สินสาคร

ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลากหลายรางวัล อาทิ เกียรติบัตรรับรอง “โครงการโรงงานสีขาว” รางวัลรองชนะเลิศ Silver Award งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 ของสมาคมการพิมพ์ไทย รางวัลดีเด่น การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ พ.ส.2549, 2551 และ 2553 จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น© 2012 Plan Printing Co., Ltd. All rights reserved.